ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator: DBA)

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (DBA) เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการบำารุงรักษา ประสิทธิภาพการทำางาน ความถูก
ต้องสมบูรณ์และรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล รวมถึงหน้าที่อื่นๆเช่นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
เก็บข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งความรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นดังต่อไปนี้
 กำาหนดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลของแต่ละผู้ใช้งาน ตรวจสอบการเข้าใช้ฐานข้อมูลของผู้ใช้
 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำางานและจัดการค่าพารามิเตอร์ของฐานข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเร็วของการดึงข้อมูลของผู้ใช้
 แปลงการออกแบบระดับแนวคิดเพื่อใช้สำาหรับสร้างฐานข้อมูลตามที่วางแผนไว้
 ดูแลจัดการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่เบื้องหลังและการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้ที่อยู่เบื้องหน้า
 แก้ไขปรับปรุงการออกแบบเชิงตรรกะจนสามารถแปลงมาให้เป็นแบบจำาลองข้อมูล
 แก้ไขปรับปรุงการออกแบบทางกายภาพเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูล
 ติดตั้งและทดสอบระบบจัดการฐานข้อมูลเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนเวอร์ชัน
 รักษาป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 ควบคุมและกำาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลการจัดการข้อมูล
 วางรูปแบบจัดการและทดสอบแผนการสำารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
 ตรวจสอบเนื้อที่สำาหรับจัดเก็บการสำารองข้อมูล ขั้นตอนการสำารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
สามารถทำางานได้อย่างถูกต้อง
 จัดทำาแผนรองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่จัดเก็บ
 ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้าส่วนงานไอที โปรแกรมเมอร์ที่มีการใช้งานฐานข้อมูล นัก
พัฒนาเว็บไซต์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: